รายละเอียด

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
  • ช่วยรวบรวมข้อมูลและดำเนินการต่าง ๆ เพื่อการวิเคราะห์วิจัย ทางการเกษตรในแปลงทดลองและห้องปฏิบัติการ
  • การดำเนินการตาม พ.ร.บ. ที่กรมฯ รับผิดชอบ
  • ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ งานที่ได้รับมอบหมาย