รายละเอียด


1. เจ้าหน้าที่ปกครอง
 • อัตราเงินเดือน  8,300-9,130 บาท
 • 50 ตำแหน่ง
 • ระดับการศึกษา ปวช.
 • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพในทุกสาขาวิชา

2. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
 • อัตราเงินเดือน 10,200-11,220 บาท
 • 30 ตำแหน่ง
 • ระดับการศึกษา ปวส.
 • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการบัญชี

3. นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
 • อัตราเงินเดือน  13,330-14,630 บาท
 • 10 ตำแหน่ง
 • ปริญญาตรี
 • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

4. เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน
 • 3 ตำแหน่ง
 • ปวส.
 • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม และสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

5. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
 • อัตราเงินเดือน 13,330-14,630 บาท
 • 6 ตำแหน่ง
 • ปริญญาตรี
 • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์**
 • **ผู้สมัครสอบสามารถตรวจสอบการรับรองคุณวุฒิของ ก.พ. ได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ.