รายละเอียด

ว่าง 55 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา
- ปริญญาตรี
- ปริญญาโท

รายละเอียดวุฒิ
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่ ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน หรือปริญญาโทหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์/สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชาบริการธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาภาษา วรรณคดี สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาศิลปะ วัฒนธรรม สาขาวิชาประวัติศาสตร์ โบราณคดี สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชานิเทศศาสตร์