รายละเอียด

นักเทคนิคการแพทยฺ์
1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี

รายละเอียดวุฒิ
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาเทคนิคการแพทย์ หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ของสภาเทคนิคการแพทย์

เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์
1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา
- ปวช.
- ปวท.

รายละเอียดวุฒิ
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ