รายละเอียด

ชื่อตำแหน่ง
นักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ

อัตราเงินเดือน
17,500 - 19,250 บาท

จำนวนตำแหน่งว่าง
2 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา
ปริญญาโท

รายละเอียดวุฒิ
ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา ดังนี้
- สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร ทางเทคโนโลยีอาหาร (หรือเทคโนโลยีการอาหาร หรือเทคโนโลยีทางอาหาร) ทางพิษวิทยาทางอาหารและโภชนาการ หรือ
- สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมอาหาร หรือ
- สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ทางการอาหาร ทางอาหารและโภชนาการ