รายละเอียด

 ผู้เข้าสอบต้องนำ บัตรประจำตัวสอบที่มีรูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว มาแสดงคู่กับบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือใบอนุญาตขับรถ หรือหนังสือเดินทาง(Passport) หรือเอกสารอื่นที่กำหนดในระเบียบการสอบในวันสอบข้อเขียน หากไม่มีบัตรดังกล่าวมาแสดงคู่กัน จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ


รายชื่อผู้สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2558


กรุงเทพฯ และปริมณฑลฉะเชิงเทราราชบุรีชลบุรีเชียงใหม่พิษณุโลกอุดรธานีอุบลราชธานีนครราชสีมาสุราษฎร์ธานีสงขลา