รายละเอียด

  • ตำแหน่งเจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ 2 ตำแหน่ง
  • ตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 ตำแหน่ง
  • ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม 1 ตำแหน่ง
  • ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ 6 ตำแหน่ง
  • ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด 1 ตำแหน่ง
  • ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 149 ตำแหน่ง
  • ตำแหน่งเภสัชกร 3 ตำแหน่ง
  • ตำแหน่งทันตแพทย์ 4 ตำแหน่ง
  • ตำแหน่งนายแพทย์ 13 ตำแหน่ง
วันที่เริ่ม : วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2559
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2559

รับสมัครผ่าน http://correct.thaijobjob.com/